Jokainen matka on Elämys

Matkaehdot

Yleiset valmismatkaehdot ja Elämysmatkojen erityisehdot

Elämysmatkoilla (Milargo Ltd Oy) on valmismatkoista voimassaoleva takuu Kilpailu- ja Kuluttajavirastolla, joka on matkanjärjestäjän toimintaa valvova viranomainen (www.kkv.fi) Valmismatkaliikenteen rekisteritunnus: 3949/00/MJ Mv.

Yleiset valmismatkaehdot

Valmismatkoja koskeva Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat yleiset valmismatkaehot on luettavissa osoitteessa KKV:n sivuilla.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suosittelemme asiakkaillemme maksuttoman Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tilaamista verkossa Kelan asiointipalvelussa tai Kelan konttoreista. Kortilla saat lääketieteellisistä syistä välttämättömän sairaanhoidon EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Kohteiden turvallisuutta ja muita vastaavia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen Internet-sivustoilta www.formin.fi ja www.thl.fi.

Matkavakuutus

Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen sairastumisen varalta. Matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan ja sen kattavuudesta. Vakuutus on peruutuskorvauksien saamiseksi maksettava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Suosittelemme tarkistamaan voimassa olevan vakuutuksen korvausehdot vakuutusyhtiöstäsi. Voimassa olevasta vakuutuksesta tulee esittää pyydettäessä todistus matkanjohtajalle tai oppaalle. Matkanjärjestäjä voi tarvittaessa evätä ilman matkavakuutusta tulevan asiakkaan osallistumisen matkaan ja järjestäjä ei näissä tapauksissa ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle aiheutuvia kuluja tai vahinkoa.

Matkustusasiakirjat

Matkustajan on itse huolehdittava tarvittavista asiakirjoista (passi, viisumi, USA:n sähköinen matkustuslupahakemus ESTA) sekä tarkistettava niiden ja varauksiin annettujen nimien oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Tarkista myös kuljetusten lähtöajat. Emme vastaa vahingosta, mikäli matka estyy tai keskeytyy puutteellisten tai virheellisten matka-asiakirjojen (esim. rikkinäisen passin) tai viisumin epäämisen tai puuttumisen vuoksi.

Tärkeää huomioitavaa Yhdysvaltoihin tai Kanadaan matkustettaessa

ESTA tarkoittaa sähköistä  matkustuslupajärjestelmää (Electronic  System for Travel Authorization). ESTA on Yhdysvaltain hallituksen kehittämä  internet-hakujärjestelmä, jonka tarkoituksena on esiseuloa matkustajat ennen  kuin heille myönnetään lupa saapua Yhdysvaltoihin. 12. tammikuuta 2008 voimaan  astuneiden tiukentuneiden turvallisuussäännösten seurauksena Visa Waiver  -ohjelman alaisuudessa matkustavien vierailijoiden on haettava matkustuslupaa ennen Yhdysvaltoihin matkustamista. Lisäksi jokaisella matkustajalla on oltava  koneluettava passi, jotta maahantulolupa Yhdysvaltoihin myönnettäisiin.

Matkustajan tulee tehdä ESTA-hyväksyntä Internetin kautta viimeistään 72 tuntia ennen matkaansa. ESTA-hyväksyminen on voimassa kaksi vuotta tai lyhyemmän ajan, mikäli passi vanhenee ennen sitä tai passin tiedot muuttuvat. ESTA-hyväksynnnän puuttuessa voidaan matkustajilta evätä pääsy koneeseen.


TEE VIRALLINEN ESTA-HAKEMUS VERKOSSA >> 


Huom! Matkustajat, jotka ovat vierailleet 1.3.2011 jälkeen Irakissa, Iranissa tai Sudanissa tarvitsevat viisumin. Kyseisille matkustajille ei riitä pelkkä ESTA-matkustuslupa.

Kanadan maahantuloviranomaisilla on lakisääteinen oikeus saada tiettyjä matkustajatietoja Kanadaan, Kanadasta ja sen kautta kulkevien lentojen varauksista. Tietyiltä kansainvälisiltä matkustajilta vaaditaan 15.3.2016 alkaen uusi maahanpääsyviisumi, Electronic Travel Authorization (eTA). eTa-viisumi on pakollinen viisumivapaiden maiden kansalaisille, joilla ei ole pysyvää viisumia tai oleskelulupaa Kanadassa (eTA-viisumia ei vaadita USA:n kansalaisilta). eTA-viisumi haetaan verkosta, ja sen hinta on 7 Kanadan dollaria (noin 5 euroa). Viisumia on suositeltavaa hakea vähintään 72 tuntia ennen lentoa.


HAE ETA-VIISUMIA KANADAAN VERKOSSA >>


Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaan on noudatettava matkan aikana matkanjohtajan, viranomaisten, järjestäjän tai järjestäjän edustajan antamia matkan toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä sekä kuljetusvälineiden järjestyssääntöjä.

Asiakas ei saa häiritä käyttäytymisellään muita matkustajia tai aiheuttaa käyttäytymisellään itselleen tai muille matkustajille haittaa tai vaaraa. Jos asiakas olennaisesti laiminlyö velvollisuutensa, voidaan hänen matkalle lähtönsä evätä tai hänet voidaan poistaa matkalta. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista kotimatkastaan aiheutuvista kuluista.

Asiakas on vastuussa vahingoista, jotka hän tahallisella, varomattomalla tai huolimattomalla menettelyllään aiheuttaa itselleen, järjestäjälle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla yllämainittuja määräyksiä.

Asiakkaan tulee ilmoittaa matkanjärjestäjälle sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Erityisehtojen soveltaminen

Elämysmatkojen matkatuotteiden kuljetusmuotoa koskevien määräysten, reittilentojen varaus- ja myyntiehtojen sekä matkan erityisluonteesta johtuvien majoitusehtojen vuoksi sovellamme matkoillamme seuraavia erityisehtoja yleisten valmismatkaehtojen ohella.

Palveluun ja matkoihin tehtävät muutokset

Elamysmatkat voi tarvittaessa tehdä matkajärjestelyihin kokonaisuuden kannalta vähäisiä muutoksia, jotka eivät ole virheitä, eivätkä oikeuta matkan peruuttamiseen tai hyvitykseen matkasta. Virheitä eivät ole lentoaikataulun muutokset enintään 16 tuntia tai majoituksen vaihtuminen vastaavantasoiseen, jos sijainti ja muut palvelut eivät olennaisesti muutu.

Jos järjestäjä ei voi siitä riippumattomista syistä noudattaa sovittua matkasuunnitelmaa, järjestäjällä on oikeus muuttaa matkareittejä ja muita matkan osia, kuten aikataulua, yöpymispaikkaa ja kuljetusvälinettä tai tehdä matkaohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Esim. vallitsevat sääolosuhteet voivat vaikuttaa matkaohjelmaan. Muutoksista on ilmoitettava asiakkaalle viipymättä. Asiakas on edellä tarkoitetuista muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan matkan hinnan ja muut sovitut maksut.

Nimenmuutoksista ja palvelujen osittaisista peruutuksista perimme palvelumaksun sekä toimenpiteestä aiheutuneet todelliset kulut. Yleisten valmismatkaehtojen mukaisista peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 50 €/henkilö.

Matkapaketit

Matkapakettien hinnat sisältävät tavallisesti lennot charter- tai reittikoneella, majoituksen ja lentokenttäkuljetukset. Osassa matkakohteista on Elamysmatkojen opaspalvelut ja osaan matkoja sisältyy erillistä matkaohjelmaa ja/tai pääsylippuja esimerkiksi urheilutapahtumiin.

Matkavaraus on sitova asiakkaan maksettua ennakkomaksun. Ennakkomaksun suuruus riippuu matkan kohteesta ja luonteesta. Yleisimmin varausmaksun suuruus on 350€/hlö. Asiakas hyväksyy samalla voimassa olevat yleiset valmismatkaehdot ja Elamysmatkatkojen matkaehdot sekä ne myyntimateriaalin tietoihin mahdollisesti tulleet muutokset, jotka ilmoitetaan matkavarauksen yhteydessä. Varausmaksu on suoritettava viimeistään eräpäivänä, joka on tavallisesti 4pv varauksen tekopäivästä.

Tietyissä matkoissa (esim. urheilu-, olympia- ja helihiihtomatkat) varausmaksu on korkeampi, sillä heti toteutuvat matkan kulut ylittävät perusvarausmaksun. Myös sellaiset lento- ja hotellimaksut (tavallisesti erikseen räätälöidyissä matkoissa), jotka tulevat Elamysmatkojen maksettavaksi heti, maksetaan varausmaksun yhteydessä. Nämä maksut ovat osa varausmaksua.

Loppumaksu on suoritettava viimeistään laskussa määriteltynä eräpäivänä, joka on Euroopan matkapaketeissa tavallisesti noin 40pv ja Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa noin 70pv ennen matkan alkua. Loppulaskun eräpäivä määräytyy majoituksentarjoajan ja/tai lentoyhtiön varausehtojen mukaan. Sama koskee erikseen tilattuja yksittäis- tai ryhmämatkoja.

Mikäli maksut suoritetaan myöhässä, ei voida taata että vastaava palvelu on yhä saatavana. Elamysmatkoilla on oikeus periä mahdollisesta uudelleenvarauksesta aiheutuvat kulut asiakkaalta. Veloitus muistutuslaskusta on 10 euroa. Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa sopimus, jos matkustaja ei ole maksanut matkan hintaa viimeistään sovittuna maksupäivänä. Maksun laiminlyönti ei vapauta tilaajaa matkaan liittyvistä velvoitteista, esim. matkatoimiston edelleen maksamista ennakkomaksuista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus muutoksiin hintojen (esim. polttoainelisä lennolla) ja/tai valuuttakurssien muuttuessa. Loppumaksun hinta tarkistetaan valmismatkaehtojen mukaisesti kurssimuutosten varalta loppumaksun yhteydessä. Heikentyneen eurokurssin vaikutus matkan hintaan peritään asiakkaalta jos kurssimuutoksen vaikutus on yli kymmenen euroa / hlö.

Matkan peruminen

Matkustajan on viipymättä ilmoitettava Elamysmatkoille matkan peruutuksesta ja esteestä on tarvittaessa annettava luotettava selvitys, kuten lääkärintodistus, josta on käytävä ilmi seikka, joka estää matkustamisen. Matkojen erityisluonteen vuoksi Elamysmatkoilla on oikeus periä asiakkaalta perumisesta aiheutuvat todelliset kulut. Urheilumatkoissa sovelletaan omia erityisperuutusehtoja. Matkakohtaiset erityisperuutusehdot ovat luettavissa matkan tuotesivuilla. Olympiamatkojen, useimpien opastettujen kiertomatkojen ja useimpien urheilumatkojen kohdalla perumisen kulut ovat heti varauksen vahvistamisen jälkeen yhtä suuret tai suuremmat kuin asiakkaan maksama varausmaksu. 

Mahdollisissa peruutustapauksissa perimme matkanjärjestäjälle kyseisellä hetkellä aiheutuvat todelliset kulut (sis. korvauksen peruutuksen aiheuttamasta työstä). Jos yleisten valmismatkaehtojen mukainen peruutus tapahtuu enemmän kuin 40 vrk ennen lähtöä (tai 70 vrk Euroopan ulkopuolelle suuntautuvissa matkoissa), palautetaan matkan hinta vähennettynä varausmaksun määrällä. Mikäli matka peruutetaan tämän jälkeen, palautamme matkan hinnan vähennettynä varausmaksulla ja toteutuneilla kuluilla (esim. majoitus, lennot ja toimistotyö). Mikäli matka peruutetaan 0-2 vrk ennen matkan alkua, ei palautusta suoriteta. 

Mikäli matkustajien määrä huoneessa tai huoneistossa muuttuu, on Elamysmatkoilla oikeus periä muutoksesta aiheutuneet lisäkulut jakamalla ne matkustajien kesken. Mikäli majoitustyypin muutos ei ole mahdollinen on Elamysmatkoilla oikeus periä paikan peruneelta siitä aiheutuvat todelliset kulut. 

Maksulliset lisäpalvelut ja maksunpalautukset

Matkan yhteyteen on mahdollista ostaa lisäpalveluja, esimerkiksi varata päiväretkiä, opastuksia tai pääsylippuja tapahtumiin. Käyttämättä jätetyistä palveluista ei ole palautusoikeutta. Emme takaa että lisäpalveluja voidaan kaikissa olosuhteissa ja matkakohteissa järjestää. Elamysmatkoilla on oikeus antaa paremmat järjestelyt, esim. majoitus kuin mitä varaus edellyttää. Elamysmatkatkoilla ei ole velvollisuutta järjestää samoja lisäpalveluja kaikille matkustajille.

Lapsihinnat ja alennukset

Alle 2-vuotiaat maksavat Eurooppaan suuntautuvista matkoista 80 €/matka. Alle 2-vuotiaan lapsen hinta ei oikeuta omaan istumapaikkaan eikä ateriaan lennolla. Kohteesta riippuen lapsille voi lainata tai vuokrata syöttötuolin, lastensängyn tai vastaavia lisävarusteita.Lennoista ja majoituksesta riippuen 2-15 vuotiaat lapset ovat oikeutettuja lapsialennuksiin. Lapsialennuksista kerrotaan kohteiden ja matkojen hinnastosivuilla. Lisätietoja lapsialennuksista toimistolta. Mikäli alle 18-vuotias matkustaa ilman huoltajaa, tarvitsemme huoltajan allekirjoittaman suostumuksen.

Reklamaatiot

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa oppaillemme tai omatoimimatkoilla suoraan hotelliin, kuljetusyhtiöön, ravintolaan tai vastaavaan. Vahingonkorvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti, viimeistään 14 vrk matkan päättymisen jälkeen.

Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos
a) matkalle ei ole ilmoittautunut riittävästi osanottajia. Järjestäjän oikeus on päättää kunkin matkan tarvittava minimimäärä. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista huomioiden matkan pituuden ja luonteen.

b) järjestäjän mahdollisuudet toteuttaa matka sovitulla tavalla ovat sopimuksen päättämisen jälkeen olennaisesti vaikeutuneet matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien, luonnonmullistuksen, lakon tai vastaavan tilanteen takia taikka, jos matkaa ei muusta odottamattomasta syystä voida toteuttaa vaarantamatta asiakkaan henkeä tai terveyttä. Myös oleellisesti muuttuneet olot matkakohteessa ovat peruste matkan peruuttamiseen. Peruuttamisesta on ilmoitettava asiakkaalle niin pian kuin mahdollista.

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista tai peruutuksista, jotka aiheutuvat force majeure -syistä, lakkotilanteista, luonnon katastrofeista, poliittisista selkkauksista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei vastaa kohteessa vallitsevista lumi- tai sääolosuhteista. Elamysmatkat ei vastaa matkanjärjestäjästä riippumattomista muutoksista eikä verkkosivuilla mahdollisesti olevista kirjoitus- tai painovirheistä.